Шляхи зниження собівартості автомобільних перевезень. Зниження витрат на перевезення

0
654

Зниження собівартості пасажирських перевезень являє собою основний, головний фактор підвищення економічної ефективності роботи підприємств пасажирського транспорту. На всіх видах транспорту зниження собівартості перевізного процесу може бути досягнуто за рахунок використання як екстенсивних, так і інтенсивних факторів. Екстенсивні фактори підвищують якість обслуговування пасажирів, але вимагають додаткових капітальних вкладень і експлуатаційних витрат. Найважливішим екстенсивним фактором підвищення економічності всіх видів пасажирського транспорту є постійне оснащення його новими видами рухомого складу-багатомісними швидкісними пасажирськими поїздами, літаками з турбореактивними двигунами; новими марками вагонів, автобусів та ін широке впровадження їх в експлуатацію призводить до зниження собівартості перевезень, створює базу для подальшого зниження тарифів на перевезення. Однак ця група факторів не завжди дає найбільший економічний ефект. Оновлення парку має супроводжуватися його більш інтенсивним використанням. До інтенсивних факторів зниження собівартості пасажирських перевезень можна віднести наступні. Більш повне використання продуктивності рухомого складу за часом і пробігами. 2. Підвищення продуктивності праці на ремонтних роботах. 3. Подовження амортизаційних і міжремонтних термінів роботи рухомого складу на основі високоякісного ремонту і грамотної його експлуатації. 4. Економію палива і мастильних матеріалів. 5. Максимальне скорочення непродуктивних пробігів і простоїв рухомого складу. 6. Скорочення адміністративно-управлінських витрат.

Вплив на собівартість пасажирських перевезень надають фактори, які по відношенню до транспортного підприємства можна розглядати як зовнішні і внутрішні.

Зовнішні фактори, як правило, не залежать від діяльності підприємств. Але на деякі з них в ході виконання виробничого процесу можна впливати або безпосередньо, або побічно. До таких факторів відносяться:

 • ? структура парку рухомого складу;
 • ? ціни на матеріально-енергетичні ресурси;
 • ? стан дорожньої мережі;
 • ? сезонність перевезень;
 • ? розвиток виробничо-технічної бази;
 • ? розміщення продуктивних сил;
 • ? матеріально-технічне забезпечення.

Для приведення структури парку рухомого складу у відповідність умовам перевезень рухомий склад повинен розподілятися таким чином, щоб забезпечити його ефективну роботу на маршрутній мережі.

Розвиток дорожньої мережі на міських і міжміських перевезеннях має бути погоджено з транспортними органами з урахуванням маршрутів масових перевезень пасажирів.

Вплив сезонності пасажирських перевезень може бути згладжено шляхом складання раціонального розкладу, виділення додаткового рухомого складу на лінії, організації додаткових рейсів.

Капітальні вкладення в розвиток виробничо-технічної бази повинні раціонально розподілятися між видами пасажирського транспорту на основі аналізу пасажиропотоків з урахуванням перспективних напрямків розвитку різних видів транспорту.

Вплив матеріально-технічного забезпечення на рівень собівартості може бути нівельовано завдяки організації обліку та контролю за ліквідацією зайвих і наднормативних запасів матеріальних ресурсів.

Внутрішні фактори, що визначають рівень собівартості перевезень, безпосередньо пов’язані з діяльністю підприємства. До них відносяться наступні.

 • 1. Рівень організації виробництва. Зниження собівартості пов’язано з освоєнням передових методів організації транспортних процесів, вдосконаленням технології то і тр, використанням сучасних форм і методів обслуговування пасажирів на вокзалах і в дорозі прямування. Застосування і розвиток раціональних технологій то-1, то-2 і тр рухомого складу значно підвищує коефіцієнт технічної готовності парку, що забезпечує збільшення обсягів перевезень і зниження їх собівартості.
 • 2. Поліпшення техніко-експлуатаційних показників роботи. Ефективна робота рухомого складу при виконанні пасажирських перевезень залежить від наступних техніко-експлуатаційних показників:
  • ? пасажиромісткості рухомого складу;
  • ? коефіцієнтів використання пасажиромісткості, пробігу, випуску на лінію;
  • ? тривалості перебування в наряді (для міського транспорту);
  • ? технічної швидкості і часу простою на зупинках і в кінцевих пунктах маршруту.

Поліпшення кожного з цих показників значно, але по-різному впливає на зниження собівартості перевезень.

Так, зниження собівартості перевезень в результаті підвищення коефіцієнта використання пробігу досягається застосуванням в практичній діяльності автоматизованих підсистем управління перевізним процесом, раціональним складанням розкладу, розрахунками графіка руху рухомого складу та інтервалу, а також чітким диспетчерським керівництвом перевізним процесом.

Підвищення коефіцієнта випуску автобусів на лінію і тим самим зниження собівартості забезпечуються чіткою роботою технічної служби з підтримки рухомого складу в справному стані, служби експлуатації з вивчення пасажиропотоків, оперативного планування.

Збільшення перебування рухомого складу на лінії досягається шляхом підвищення змінності їх роботи, поліпшення технічного ремонту та обслуговування рухомого складу.

Скорочення часу простою рухомого складу забезпечує виконання додаткових обсягів перевезень.

Підвищення швидкості руху транспортних засобів забезпечує економію часу пасажира в дорозі прямування.

 • 3. Організація праці. Одним з важливих шляхів зниження собівартості перевезень є підвищення продуктивності праці більш високими темпами, ніж зростає заробітна плата. Це досягається шляхом поширення передових методів організації праці, підвищенням ролі моральної і матеріальної зацікавленості працівників основного виробництва, механізації та автоматизації трудомістких процесів.
 • 4. Удосконалення процесів управління. В результаті зменшення частки умовно-постійних витрат, що припадає на 10 пас.- км, собівартість перевезення пасажирів знижується.

Першорядне значення тому має скорочення управлінських витрат шляхом усунення багатоступеневої в управлінні, усунення дублювання одних і тих же функцій в структурних підрозділах апарату управління, впровадження автоматизованих систем управління всіма видами діяльності підприємств пасажирського транспорту.

5. Режим економії. Режим економії включає в себе систему технічних, економічних, організаційних і виховних заходів, спрямованих на заощадження і раціональне використання матеріальних, включаючи паливно-енергетичні, і грошових ресурсів.

Собівартість перевезень багато в чому визначається витратами по рухомому складу, так як від нього залежать витрата палива, мастильних матеріалів, розмір амортизаційних відрахувань та інші статті витрат.

Одним з джерел зниження витрати палива на одиницю транспортної роботи є підвищення коефіцієнта корисності використання рухомого складу за часом і пробігу. Зниження собівартості перевезень досягається як шляхом зменшення витрат на паливо, шини, ремонт, так і за рахунок підвищення продуктивності кожної одиниці рухомого складу.

Витрати, що відносяться на собівартість перевезень, складаються з амортизаційних відрахувань, витрат на утримання екіпажу, на паливо, ремонт, матеріально-технічне постачання та ін. (навігаційні, суднові збори, адміністративно-управлінські). До основних факторів, що впливають на рівень цих витрат, відносяться будівельна вартість і нормативний термін служби судна, чисельність суднового екіпажу, питома витрата і сорт застосовуваного палива, надійність елементів судна, застосовувана система то і ремонту.

Будівельна вартість судна залежить від маси корпусу, обладнання та енергетичної установки. Вона визначає величину амортизаційних відрахувань.

Слід зазначити стійку тенденцію збільшення частки амортизаційних відрахувань у загальних витратах на перевезення вантажів. Це в основному є результатом безперервного ускладнення суден, зростання їх швидкості вантажопідйомності, розширення обсягу автоматизації, зниження нормативних термінів служби.

Зі збільшеннямВантажопідйомності і швидкості, скороченням стоянкового часу суден в портах різко підвищується продуктивність, зменшується необхідна кількість суден для перевезення заданого обсягу вантажів, збільшується обсяг транспортної роботи на одного, член екіпажу. Все це призводить до перерозподілу питомої ваги різних статей витрат, що відносяться на собівартість перевезень, в тому числі зменшення частки витрат на утримання суднових екіпажів, збільшення частка амортизаційних відрахувань і деякого зростання паливної зіставляє в загальних витратах на перевезення.

На найближче майбутнє збережуться такі основні напрями розвитку морських транспортних суден;

В максимальне пристосування до швидкісної грузообработки з метою скорочення стоянкового часу в портах;

Збільшення вантажопідйомності за рахунок зростання розмірів суден і за рахунок відносного зменшення маси корпусу, обладнання, енергетично установок і палива;

Збільшення швидкості шляхом підвищення потужності енергетичних установок і вдосконалення гідродинамічних характеристик суден,

Скорочення ремонтного часу за рахунок підвищення надійності i вдосконалення системи їх технічного обслуговування і ремонту;

Вдосконалення енергетичних установок з метою скорочень питомої витрати палива і зменшення їх маси і габаритів;

Розширення обсягу автоматизації суден, впровадження систем технічної діагностики з метою оптимізації процесів технічної експлуатації та зменшення чисельності суднових екіпажів.

Можна вважати, що і в найближчому майбутньому на морських транспортних судах екіпажі будуть виконувати більшу частину річного обсягу то. Це випливає з аналізу складу робіт з то суднових технічних засобів тенденцій розвитку суден та їх технічної експлуатації. Дійсно близько 30% всього обсягу планово-попереджувального то виконується я періодичністю, меншої тривалості рейсу. Цей обсяг робіт то не представляється можливим передати береговим підприємством виконання ремонтними бригадами в рейсах, так як бригади довелося утримати на судах постійно. Крім того, суднові екіпажі завжди повинні виконувати роботи з усунення відмов, які можуть спричинити за собою порушення безпеки плавання. Частка таких непланових робіт становить не менше 10% всього обсягу то.

Істотне зниження відносного обсягу то, що виконується судновими екіпажами, може бути забезпечено шляхом підвищення надійності суден, створення суднових технічних засобів, які не потребують обслуговування протягом усього рейсу.

Транспортні витрати-витрати на транспортування продукції від місця продажу або закупівель до місця знаходження покупців.
Додаткові транспортні витрати пов’язані з продовженням процесу виробництва в сфері обігу. Вони включають оплату транспортних тарифів і різних зборів транспортних підприємств, витрати на утримання власного транспорту, вартість вантажно-розвантажувальних робіт, експедирування вантажів та ін. Витрати, пов’язані з транспортуванням продукції від продавця до покупця, включають:
Витрати, пов’язані з підготовкою продукції до відвантаження (перевірка продукції за кількістю і якістю, відбір проб, упаковка);
Витрати на навантаження продукції на транспортні засоби внутрішнього перевізника;
Оплату тарифів на перевезення від пункту відправлення до пункту перевалки на магістральний транспорт;
Оплату тарифів на навантаження вантажу на магістральні транспортні засоби;
Оплату вартості транспортування продукції міжнародним транспортом;
Оплату страхування вантажу при доставці;
Оплату митних зборів, податків і зборів при переході митного кордону;
Витрати по зберіганню продукції в дорозі і пунктах перевантаження;
Витрати з вивантаження вантажу в пункті призначення;
Витрати з доставки продукції зі складу покупця до пункту кінцевого призначення.
До основних напрямків зниження витрат на перевезення фахівці відносять:
Зниження витрат на паливо шляхом вибору оптимальних місць заправки з урахуванням вартості палива в різних країнах, а також дозволеного обсягу ввезення палива в країну або вивезення з країни;
Зниження витрат на «добові» і» квартирні » шляхом нормування часу виконання рейсу;
Зниження витрат на дорожні збори за рахунок вибору оптимального маршруту, а також застосування змішаних автомобільно-морських, автомобільно-залізничних сполучень;
Підвищення продуктивності праці.
У витрати по завезенню продукції входять:
Оплата тарифів і зборів транспортних підприємств при завезенні продукції на торгові підприємства. Тарифи розраховуються як добуток середньої тарифної ставки
За 1 т вантажу даного класу (при встановленій середній відстані) на масу вантажу;
Збори транспортних підприємств за виконання вантажно-розвантажувальних робіт, а також за подачу і прибирання транспортних засобів (автомобілів, вагонів);
Оплата транспортно-експедиційного обслуговування та інших послуг;
Витрати на утримання власного транспорту.
Витрати по відправці продукції охоплюють:
Витрати по обладнанню транспортних засобів;
Витрати з переадресування вантажів;
Збори транспортних організацій;
Витрати з оплати рахунків сторонніх організацій;
Витрати з оплати вантажно-розвантажувальних робіт і послуг при відправці продукції з підприємств оптової торгівлі.
На рис. 11.1 подано основні статті витрат при виконанні міжнародних автомобільних перевезень.

Собівартість перевезень — це виражена в грошовій формі величина експлуатаційних витрат транспортного підприємства, що припадають в середньому на одиницю продукції транспорту.
На залізничному, річковому, морському і повітряному транспорті вона визначається як відношення величини експлуатаційних витрат з перевезень вантажів, що припадають в середньому на 1 тонно-кілометр вантажообігу. На автомобільному транспорті собівартість перевезень визначається для окремих видів транспортної роботи. За одиницю транспортної роботи приймаються:
З перевезень на автомобілях, що працюють за тарифом за перевезену тонну , — 1 тонно-кілометр, з перевезень на автомобілях, що працюють за годинним тарифом, — 1 автомобілі-година та ін.
Собівартість перевезення однієї тонни вантажу складається з витрат:
На навантаження-розвантаження;
На транспортування;
На ремонт та утримання автомобільних доріг;
На організацію та забезпечення безпеки руху на дорогах;
На складське зберігання вантажу;
На підготовку вантажу до перевезення та складування після розвантажувальних робіт.
Тарифний індекс-індекс, що характеризує зміну рівня тарифів на перевезення певної сукупності вантажів.
Визначається як відношення величини доходів транспортного підприємства від перевезень поточного періоду до величини доходів, які могло б отримати транспортне підприємство за ці ж перевезення за умови збереження тарифів на рівні базисного періоду.

1 1 . 7 . Витрати на складську діяльність

Витрати зберігання — витрати, пов’язані із забезпеченням збереження продукції. Витрати зберігання-додаткові витрати, викликані продовженням процесу виробництва в сфері обігу, тобто носять продуктивний характер. Однак продуктивними витратами вони будуть тільки при зберіганні нормативного
Обсягу запасів продукції, необхідного для забезпечення безперервності логістичного процесу. У ці витрати входять:
Витрати з утримання складів;
Зарплата складського персоналу;
Недостача продукції в межах норм природного убутку;
Адміністративно-управлінські та інші витрати.
Складські витрати (рис. 11.2) визначаються за сумою витрат на організацію зберігання продукції та сумою накладних витрат.
Завдання мінімізації складських витрат охоплюють:
Визначення оптимального числа ступенів складування;
Визначення оптимального числа складів на кожному ступені;
Визначення місця розташування складів, що забезпечує мінімальні загальні витрати;
Знаходження раціонального розподілу місць поставки.

Доходи складів визначають виходячи з діючих ставок зборів, що встановлюються за видами продукції за тонно-добу зберігання.
Собівартість переробки на складі однієї тонни продукції — це синтетичний показник, що характеризує сукупність витрат живої і освіченої праці на складі і свідчить про ефективність технологічного процесу, що застосовується на складі.
Собівартість зберігання продукції визначається відношенням сумарних витрат, пов’язаних з виконанням складських операцій, до числа тонно-діб зберігання.
Продуктивність праці складських працівників визначається розміром складського товарообігу, що припадає на одного працівника за певний період часу (рік, місяць, зміну).

Термін окупності складу-відношення суми одноразових інвестицій до річної суми прибутку.

Словник термінів
Автомобільний тариф —

Класичний. такі меблі відрізняється рівною поверхнею для сидіння і спинкою, що повторює природний вигин.

Вона коштує недорого і дозволяє виключити асиметрію в плечовому поясі.

Рухомий стілець. у даній меблів є тільки одна точка опори.
&1&
Стілець не має спинки і змушує м’язи спини постійно працювати.

З опорою на коліна. стілець з опорою на коліна допомагає розвантажити хребет.
&1&
Він направляє більшу частину навантаження на гомілки і сідниці.

З можливістю регулювати спинку і підлокітники. цей варіант більш популярний серед батьків.
&1&
Такий стілець легше налаштувати під індивідуальні параметри дитини.

Додаткові меблі

Школяреві дуже важливо правильно організувати простір навколо. Якщо поруч буде багато зайвих речей, нагромаджених у великі стопки, це не сприятиме концентрації. Увага учня буде розсіюватися. Робоче місце школяра вдома повинно мати додаткову меблі. Це можуть бути різні тумбочки, навісні шафки, полички або етажерки. Все залежить від стилю інтер’єру, а також вільного простору в кімнаті. Підручники, зошити, канцелярія повинні знаходитися під рукою. Школяр повинен мати до них легкий доступ. Тому необхідно встановлювати всі додаткові елементи меблів так, щоб дитина могла просто дотягнутися до шафки або полички. Не слід вішати шафки високо. Через незручного доступу до своїх речей дитина буде відчувати дискомфорт. Робоче місце у нього буде викликати негативні асоціації.

&1&

Системи зберігання

На продуктивну роботу впливають багато факторів, і порядок на столі є одним з них. Важливо грамотно організувати системи зберігання: олівці скласти в спеціальні склянки, книги розставити на додаткових полицях, скласти зошити в ніші і висувні ящики. Також добре використовувати магнітні, коркові, грифельні дошки, на яких зручно залишати важливі позначки і кріпити записки. Діти часто забувають щось, тому такий предмет буде привчати його до самоорганізації.
&1&

Освітлення навчального місця

Короткозорість-бич сучасної молоді. Якщо звернутися до статистики, виявиться, що серед учнів вузів короткозорістю страждають 37%. В середньому по країні кожен четвертий росіянин відчуває проблеми із зором. Окулісти і офтальмологи проводять чимало досліджень про шкоду комп’ютерів, телевізорів і т.п. Але всі вони підтверджують одне правило – про зір потрібно піклуватися з дитинства. А це неможливо без правильного освітлення робочого місця школяра.

&1&

Розташовувати робоче місце школяра рекомендується біля вікна. В першу чергу, це дозволяє дитині працювати при хорошому природному освітленні. По-друге, малюк може відволіктися від уроків і подивитися на небо, птахів і дерева. Це благотворно впливає на настрій школяра і дозволяє йому зробити зарядку очних м’язів, які знаходяться в напрузі під час виконання домашніх завдань.

Наявність денного світла-обов’язкова умова для робочого місця дитини. Але крім нього, звичайно, потрібна персональна лампа-яскрава, безпечна, зручна. Ставлять її зазвичай на столі зліва, якщо дитина — правша (і навпаки).

Як вибрати лампу?

Основні критерії:

 • світло має бути максимально близьким до природного. Вибираємо лампу з жовтим світлом-лампу розжарювання 60-80 ват. Не економте на зорі дитини-енергозберігаючі лампочки з білим світлом не підійдуть! лампочки галогенові для малюка занадто яскраві — їх купувати не варто.
 • люмінісцентні також не варіант — їх невидиме оку мерехтіння стомлює зір.
 • крім власної лампи, природно, має бути присутнім і загальне освітлення кімнати, інакше зір дитини буде сідати дуже швидко. Це може бути люстра, бра, додаткові світильники.
 • конструкція настільної лампи дитини. Основні вимоги: мінімум елементів. У дитини не повинно з’явитися бажання розібрати лампу або пограти з нею. Тому лампи у вигляді іграшок для першокласників не підійдуть. Небажані і різні елементи декору у вигляді кришталю та ін. Вони створюють відблиски, що негативно відбивається на зорі.
 • безпека. Лампа повинна бути ударостійкою. Щоб дитина, граючи, випадково не розбив її і не поранився.
 • на лампі повинен бути присутнім абажур (краще жовтого або зеленого кольору), щоб світло не засліплював дитини.
 • бажано, щоб конструкція лампи дозволяла змінювати кут її нахилу, а основа лампи ретельно закріплювалася на столі за допомогою кронштейна.

&1&

&1&

Кольори в інтер’єрі

Психологи і дизайнери сходяться на думці, що для робочого місця школяра необхідно вибирати нейтральні колірні схеми. В якості фонового можна використовувати білий або бежевий, а меблі або аксесуари підбирати більш яскравих і цікавих відтінків. Кольорових елементів не повинно бути багато, щоб не відволікати дитину від виконання домашніх завдань. Коричневий і жовтий кольори здатні фокусувати увагу і стимулювати мозкову діяльність, тому їх рекомендують застосовувати в якості акцентних.

Зелений колір в інтер’єрі

Оформляючи робоче місце будинку, необхідно приділяти увагу колірному рішенню. Одним з кращих варіантів вважаються зелені відтінки. Їх не повинно бути занадто багато, але в якості доповнення до нейтральній основі цей колір підійде ідеально. Зелені відтінки вважаються найбільш звичними для очей людини. Вони розслаблюють психіку, налаштовуючи на спокій. Це ковток енергії, що дозволяє налаштуватися на роботу. Якщо робочий куточок буде повністю оформлений цим кольором, школяр не зможе налаштуватися на роботу. Тому зелені відтінки комбінують зі світлими бежевими, коричневими забарвленнями меблів і аксесуарів. Кілька червоних вкраплень дозволять оживити такий інтер’єр. При цьому дозволяється використовувати будь-які світлі відтінки зеленого. Вони можуть наближатися до синьої або жовтої гамі.

&1&
&1&

Жовті відтінки інтер’єру

На думку медиків, жовтий колір є одним з кращих при оформленні робочої зони в приміщенні. Однак його не варто застосовувати в чистому вигляді. Краще, якщо яскраві жовті кольори присутні в аксесуарах. Ці відтінки тонізують, стимулюючи інтелектуальну діяльність людини. Тому, оформляючи робоче місце будинку, жовті відтінки слід розглядати як один з кращих варіантів. Стіни і стеля не варто фарбувати в цей колір. Жовті аксесуари або меблі будуть краще. Це світлий, теплий колір. Однак він повинен в першу чергу подобатися дитині.

&1&

&1&

На що ще варто звернути увагу?

Облаштовуючи куточок для занять, не забувайте про найближчу перспективу. Діти ростуть швидко, тому віддавайте перевагу меблям, розміри яких можна змінювати. В іншому випадку вам доведеться спочатку зробити ставку на стандартні меблі або щорічно міняти обстановку в кімнаті дитини. У першому випадку ви ризикуєте його здоров’ям, у другому фінансами.

Підбираючи меблі для дитячого робочого місця, зверніть увагу на корисні дрібниці: магнітні дошки, додаткові полички і спеціальні контейнери. На відміну від звичайних ящиків вони завжди під рукою. Коли дитина дошкільного або молодшого шкільного віку, рекомендується зберігати важливі речі на видному місці. Інакше він може про них забути. Відмінний варіант-прозорі модулі або контейнери, закріплені в районі робочого столу.

Креативні аксесуари

Замість звичайних ножиць або скріпок можна підібрати аксесуари незвичайних форм або відтінків. Дитині буде приємно складати олівці в органайзер у вигляді забавного їжака. А різнокольоровими міццями куди цікавіше скріплювати листи чергового реферату, ніж звичайними сірими. Це привчить малюка до порядку, а також прищепить йому любов до школи.

&1&

&1&

&1&

Письмовий стіл для школяра-дуже важлива деталь в навчанні, при чому він необхідний як першокласнику, так і учневі 11 класу. Тому до вибору столу варто підійти дуже відповідально.

Важливо! ціновий розбіг у вартості столів іноді досягає дуже великих цифр. На вартість впливають матеріал виготовлення, форма столу, наявність додаткових функцій, марка фірми-виробника і т.д. Так ось при виборі письмового столу радимо не економити, адже правильно обрана річ може прослужити вам дуже довгу службу.

&1&

Матеріалів, з яких виготовляють письмові столи дуже багато. Це можуть бути дерево, дсп, пластик, скло і багато інших. Що вибрати для себе, вирішувати вам. Однак слід врахувати, що, наприклад, дитячий письмовий стіл може бути пластиковий, розмальований в яскраві кольори, з різними наклейками і навіть стільчиком на додачу. Але такий стіл навряд чи підійде учневі 8 — 10 класів. Тут куди доречніше буде виглядати хороший дерев’яний стіл або стіл з дсп з великою кількістюПоличок і ніш.

Важливо! оптимальні розміри письмового столу: ширина не менше 1 м, глибина більше 60 см, простір над стільницею мінімум 50 х 50 см.

&1&

&1&

В сучасних умовах існує велика різноманітність форм письмових столів для дитини. Тут і класичні, і г-подібні, і прямокутні, кутові круглі, напівкруглі. Вибір форми в більшості випадків залежить від місця розташування столу, його конкретного призначення і стилю приміщення, в якому він буде знаходитися. Якщо простір обмежений, то можете сміливо вибирати кутовий письмовий стіл. Він займе місце в кутку, а простір в центрі кімнати залишиться вільним. Можна купувати письмовий стіл без всяких поличок і шафок, якщо у вас в кімнаті вже є , де можна розмістити все необхідне. Якщо таких немає, то краще купувати стіл з тумбочкою або з поличками для книг та інших дрібниць.

І не забудьте про письмового столу. Він повинен бути добре освітлений або природним світлом (розташування столу біля вікна), або штучним за допомогою настільної лампи або світильника.

Вибираючи письмовий стіл пам’ятайте, що з нього починається дорога в життя ваших дітей. Тому нехай вона буде симпатичною і якісною.

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

&1&

Дозволяє встановити зв’язок між вантажем і перевізним документом, відрізнити одну партію вантажу від іншої і містить: основні, додаткові та інформаційні написи, маніпуляційні знаки.
Матеріальний потік-знаходяться в стані руху матеріальні ресурси, незавершене виробництво і готова продукція, до яких застосовуються логістичні види діяльності, пов’язані з фізичним переміщенням в просторі:навантаження, розвантаження, затарювання, перевезення, сортування, консолідація, розукрупнення і т. П.
Міжнародний транзит-перевезення іноземних вантажів за умови, що пункти відправлення та призначення знаходяться за межами країни.
Міжнародний транспортний коридор — 1 . Частина національної або міжнародної транспортної системи, яка забезпечує значні міжнародні вантажні та пасажирські перевезення між окремими географічними районами, включає рухомий склад і стаціонарні пристрої всіх видів транспорту, що працюють на даному напрямку, а також сукупність технологічних, організаційних і правових умов перевезень. 2 . Сукупність магістральних транспортних комунікацій з відповідним облаштуванням, як правило, різних видів транспорту, що забезпечують перевезення пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні, на напрямках їх найбільшої концентрації, що зв’язують різні країни.
Міжорганізаційна логістична координація-узгодження дій фірми (»господаря » логістичного процесу), постачальників, споживачів і логістичних посередників для досягнення цілей логістичної системи.
Міжфункціональна логістична координація-узгодження діяльності підрозділів фірми за параметрами конфліктів, що відносяться до логістики, або перехресних функцій при плануванні та управлінні діяльністю фірми.
Дрібна автомобільна відправка-партія вантажу вагою до 5 т включно, оформлена однією товарно-транспортною накладною, під перевезення якої не потрібен окремий транспортний засіб.
Метод абс-аналізу (правило «80-20») — засіб класифікації та ранжирування ресурсів за низкою параметрів (вартістю, обсягом, масою та ін.), значимість яких визначається поставленою метою аналізу та специфікою підприємницької діяльності фірми.
Метод хуz-аналізу-класифікація ресурсів фірми, розглянутих при проведенні авс-аналізу в залежності від характеру їх споживання і точності прогнозування змін в їх потреби.
Метод «точно в строк « — повна синхронізація процесів постачання з виробництвом, що значно скорочує величину запасів за рахунок частих (»дробових») поставок.
Мрп ( мнр) — планування потреби в матеріалах. Ця система має широкий набір машинних програм, які забезпечують узгодження і оперативне регулювання постачальницьких, виробничих і збутових функцій в режимі реального часу.
Мрп — 2 (мкр-2) — система планування виробничих ресурсів, що включає функції мрп, а також функції управління технологічними процесами та ін.
Призначення логістичного менеджменту-підтримка корпоративної стратегії фірми з оптимальними витратами ресурсів, а також забезпечення системної стійкості фірми на ринку за рахунок згладжування внутрішньофірмових протиріч між підрозділами закупівель, виробництва, маркетингу, фінансів, продажів і оптимізації міжорганізаційних взаємин з постачальниками, споживачами і логістичними посередниками.
Безперервне удосконалення процесу-методика «плавної» реструктуризації бізнес-процесів.
Загальні логістичні витрати-сумарні витрати, пов’язані з комплексом функціонального логістичного менеджменту і логістичним адмініструванням в логістичній системі.
Об’єкт дослідження логістики-основні і супутні потоки в певному економічному об’єкті, що функціонує як система, тобто реалізує поставлені цілі і розглядається як єдине ціле.
Опт ( орт) — оптимізовані виробничі технології. Основним принципом системи опт служить виявлення «вузьких» місць-критичних ресурсів, в якості яких можу виступати: запаси сировини і матеріалів, машини та обладнання, технологічні процеси, персонал.
Організаційна структура управління логістикою-сукупність елементів служби (відділу) логістики (посад і структурних підрозділів) і сталих зв’язків між ними.
Основна мета логістичного аналізу-класифікація використовуваних ресурсів по ряду параметрів для підвищення ефективності планування, організації контролю, регулювання і скорочення управлінських витрат.
Відстеження вантажу-послуга перевізника вантажоодержувачу з визначення місцезнаходження вантажу.
Пакетування-укладання товарів на піддони або формування одиниці зберігання, придатної для навантаження на піддони (теж, що і палетизація).
Пасажир-особа, яка не є членом екіпажу і яка перевозиться транспортним засобом відповідно до договору перевезення.
Пасажиропотік-характеристика пасажироперевезень на окремій ділянці транспортної мережі або між певними пунктами, районами, країнами. Пасажиропотік вимірюється числом пасажирів.
Перевезення-транспортування вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні та автомобільні), водні (річкові та морські), повітряні перевезення. За територіальною ознакою розрізняють міжнародні та внутрішньодержавні (каботажні) перевезення.
Перехідні запаси-залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду.
Планована система доставки-вдосконалена система «точно в строк».
Підготовчі запаси-частина виробничих запасів, що вимагають додаткової підготовки перед використанням їх у виробництві, і частина товарних запасів, наявність яких викликана необхідністю підготовки матеріальних ресурсів до відпуску споживачам.
Підсистема логістичної системи-виділена відповідно до організаційної структури сукупність елементів і ланок логістичної системи, яка дозволяє вирішувати завдання логістичного адміністрування системи в цілому і (або) управління комплексом логістичних функцій в окремій сфері бізнесу компанії.
Показники роботи складу-техніко-економічні показники, використовувані для комплексного аналізу різних напрямків роботи складів.
Повний логістичний цикл ( цикл виконання замовлення) — це інтервал часу між подачею замовлення і доставкою замовленого продукту або послуги кінцевому споживачеві.
Предмет дослідження в логістиці-оптимізація ресурсів в певній економічній системі при управлінні основними і супутніми потоками.
Програмне планування закупівель-процес планування постачання виробництва на основі виробничої програми.
Продуктивність (продуктивність) логістичної системи — визначається обсягами логістичної роботи (послуг), виконаними технічними засобами, технологічним обладнанням або персоналом, задіяними в логістичній системі в одиницю часу або питомими витратами ресурсів в логістичній системі.
Виробнича логістика-забезпечення якісного своєчасного і комплектного виробництва продукції відповідно до господарських договорів, скорочення виробничого циклу і оптимізація витрат на виробництво.
Виробничі запаси-частина сукупних запасів, призначених для виробничого споживання, що знаходиться на підприємствах-споживачах всіх галузей сфери матеріального виробництва. Виробничі запаси забезпечують безперебійність виробничого процесу, до них відносяться сировина, матеріали, що надійшли до споживачів, але ще не використані і не піддані переробці.
Розподільна логістика-це частина загальної логістичної системи, що забезпечує раціоналізацію процесу фактичного просування продукції до споживача.
Регіональна логістична транспортно-розподільна система-сукупність логістичних функціональних і забезпечують підсистем регіональної товаропровідної мережі, що складається з ланок, інтегрованих з матеріальними і супутніми потоками для отримання максимального синергетичного ефекту на основі встановлення партнерських взаємовигідних відносин між учасниками транспортно-логістичного процесу.
Рейс-транспортний процес перевезення вантажів або пасажирів за певний проміжок часу між географічними пунктами або районами.
Реструктуризація бізнес-процесів-зміна моделі бізнес-процесів компанії: скорочення, додавання, зміни утворюють бізнес-процеси робіт, зміна мережевої моделі утворюють бізнес-процеси робіт, перерозподіл відповідальності ланок за виконання бізнес-процесів.
Сезонні запаси-утворюються при сезонному характері виробництваСпоживання або транспортування.
Сервісні потоки-потоки послуг (нематеріальної діяльності, особливого виду продукції або товару), що генеруються логістичною системою в цілому або її підсистемою (ланкою, елементом) з метою задоволення зовнішніх або внутрішніх споживачів організації бізнесу.
Система поставки «точно в строк» — проводиться і перевозиться тільки те, що необхідно в даний момент часу (різко скорочуються страхові запаси).
Система постачання виробництва за запитами — за системою запитів з постачальниками укладаються типові контракти на тривалий період існування потреб. Дані щодо фактичної потреби запитуються на основі поетапного уточнення.
Система штовхає типу-система подачі матеріалів, деталей або вузлів у виробничий процес з попередньої технологічної операції на подальшу незалежно від того, чи потрібні вони в даний час і в даній кількості на подальшій технологічній операції.
Система тягне типу-система організації виробництва, в якій деталі і напівфабрикати подаються на подальшу технологічну операцію з попередньої тільки в міру необхідності.
Складська логістика-оптимізація операцій, безпосередньо пов’язаних з переробкою і оформленням вантажів і координацією зі службами закупівель і продажів, розрахунок оптимальної кількості складів і місця їх розташування.
Склади-будівлі, споруди та різноманітні пристрої, призначені для приймання, розміщення та зберігання товарів, що надійшли на них, підготовки їх до споживання і відпуску споживачам.
Змішане перевезення-перевезення, здійснюване, принаймні, двома різними видами транспорту.
Термін доставки вантажу-період часу, протягом якого перевізник зобов’язаний доставити вантаж за призначенням і за дотримання якого він несе відповідальність перед вантажовласниками. Термін доставки вантажу включає час, необхідний для транспортування вантажу від пункту відправлення до пункту призначення (у тому числі операції з його навантаження і вивантаження), виконання різних допоміжних операцій та оформлення документів. За затримку в доставці вантажів проти встановлених термінів перевізник сплачує вантажовласникові штраф, зазвичай встановлюється у відсотках від провізної плати. При виникненні надзвичайних та невідворотних обставин перевізник звільняється від сплати штрафу за прострочення в доставці вантажу.
Страхові (гарантійні) запаси-резервна, постійна, недоторканна в нормальних умовах частина запасів, призначена для безперервного постачання споживачів у разі непередбачених обставин, наприклад: відхилень у періодичності і величині партій поставок від передбачених договором; можливих затримок матеріалів або товарів у дорозі; непередбаченого зростання попиту.
Структура процесів-відображення компонентів процесів і стійких зв’язків між ними.
Тарифні відстані-відстані між пунктами перевезення, що приймаються в розрахунок при визначенні перевізної плати.
Поточні запаси-основна, постійно мінлива частина виробничих і товарних запасів, що забезпечує безперервність виробничого і торгового процесів між черговими поставками.
Термінальне перевезення-перевезення вантажів, що організовується і здійснювана через термінали.
Товарні запаси-частина сукупних запасів, що знаходиться у підприємств-виробників у вигляді готової продукції і в каналах сфери обігу (запаси в дорозі і запаси на підприємствах торгівлі). Поділяються на запаси засобів виробництва і запаси предметів споживання.
«точно в строк» — сучасна концепція/технологія побудови логістичної системи в цілому або організації логістичного процесу в окремій функціональній сфері бізнесу: виробництві, постачанні та дистрибуції, заснована на синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції в необхідних кількостях до того часу, коли елементи/ланки логістичної системи їх потребують, з метою мінімізації витрат, пов’язаних з гарантійними запасами.
Транзит-перевезення вантажів від місця відправлення до місця призначення без перевантажень у проміжних пунктах.
Транзитна пільга-застереження в договорі перевезення, що передбачає можливість зупинки в дорозі прямування для переробки вантажу без зміни транспортного тарифу.
Транспортування-ключова логістична функція, пов’язана з переміщенням продукції транспортним засобом або засобами за певною технологією в ланцюзі поставок і складається з логістичних операцій і функцій, включаючи експедирування, вантажопереробку, упаковку, передачу прав власності на вантаж, страхування ризиків, митні процедури і т. П.
Транспортна мережа-загальна мережа шляхів сполучення. Транспортні мережі характеризуються довжиною, густотою, складом, пропускною спроможністю, потужністю вантажопотоків, пасажиропотоків та іншими показниками.
Транспортне обслуговування-діяльність транспортних компаній з організації доставки товару від відправника до одержувача вантажу. Транспортне обслуговування передбачає вибір виду транспорту, напрямку перевезень, способу транспортування і обслуговування вантажу в дорозі і т. П.
Транспортно-експедиторські документи-документи, які оформляють виконання експедитором операцій з експедирування, обробки вантажів, складування, організації перевезення, включаючи перевантаження товару, зберігання і перетарку в дорозі, надання місцевих транспортних засобів, перевірку стану упаковки і маркування, оформлення необходимыхдокументов (транспортних, митних, страхових, складських) і т. Д.
Транзитний вантаж-товари, що знаходяться в процесі переміщення між двома пунктами.
Транспортна логістика-оптимізація транспортних систем, вибір виду і типу транспортних засобів; визначення різноканальних маршрутів доставки; забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу.
Транспортна характеристика вантажу-сукупність властивостей вантажу, що визначає умови і техніку його перевезення, перевантаження і зберігання.
Транспортний тариф-ставки, за якими перевізник стягує плату за свої послуги.
Транспортний термінал-пункт, на якому здійснюється здача-приймання вантажів. Транспортними терміналами
Є залізнична, товарна станції, термінал покупця, продавця і т. Д.
Упаковка-комплекс засобів, що забезпечують гармонізацію типорозмірних рядів споживчої упаковки, промислових пакувальних модулів, вантажних одиниць, тари і вантажомісткості транспортних засобів при фізичному розподілі і захист продукції від пошкодження і втрат при транспортуванні, складуванні, вантажопереробці та інших логістичних операціях.
Рівень логістичного сервісу-кількісна оцінка теоретично можливого і фактично наданого обсягу логістичних послуг у співвідношенні з тимчасовими і вартісними витратами на його надання.
Фізичний розподіл-сфера логістичної діяльності, складова частина процесу розподілу( дистрибуції), що включає всі логістичні операції і функції, пов’язані з фізичним переміщенням, зберіганням і управлінням запасами готової продукції в товаропровідних структурах виробників і (або) логістичних посередників.
Фінансова операція-сукупність двох або більше взаємопов’язаних фінансових потоків.
Фінансове оточення-середовище обігу фінансових потоків, що включає як частину внутрішнього середовища підприємства, так і частину зовнішнього логістичного середовища. Елементами фінансового оточення є фінанси і фінансові ресурси, джерела і споживачі ресурсів і фінансові потоки, пов’язані логістичними відносинами.
Фінансовий потік — це спрямований рух фінансових ресурсів, пов’язаний з матеріальними, інформаційними та іншими потоками як в рамках логістичної системи, так і поза нею.
Формула вільсона-формула для визначення оптимальної величини замовлення.
Характеристика вантажу — це режим зберігання, спосіб упаковки, перевантаження і перевезення, фізико-хімічні властивості, розміри, обсяг, маса і форма пред’явлення до перевезення.
Чартерні перевезення-нерегулярні перевезення, що здійснюються за договорами чартеру.
Штриховий код, бар-код-комбінація темних і світлих вертикальних смуг (штрихів) різної ширини з нанесеними під ними цифрами. Ефект застосування штрихового коду полягає в значному зниженні вартості облікових робіт на складі, зменшенні витрат обігу, підвищенні рівня контролю за станом запасів та ін.
Експедитор-спеціалізована організація, що виконує комплекс допоміжних операцій з транспортованими вантажами: зберігання і підготовку вантажів до транспортування, оформлення здачі вантажів до перевезення, перепакування, сортування, маркування; оформлення транспортної, митної та іншої документації і т. П.
Експедиторське свідоцтво про транспортування-розроблений міжнародним союзомЕкспедиторів (фіата) оборотний документ, який видається для посвідчення того, що експедитор бере на себе відповідальність за транспортування і доставку конкретної партії відповідно до зазначених у документі інструкцій вантажовідправника і за доставку вантажу держателю документа.
Експлуатаційні витрати на транспорті-сума витрат транспортного підприємства, безпосередньо пов’язаних з виконанням перевезень.
Електронний документообіг-комп’ютерний інформаційний обмін між користувачами із застосуванням стандартного формату даних, що обслуговує сучасні телекомунікаційні технології.
Електронний обмін даними-система комп’ютерного зв’язку між постачальником і споживачем, призначена для безпосереднього оформлення замовлень і обміну інформацією.
Елемент логістичної системи-неподільна в рамках поставленого завдання адміністрування або проектування логістичної системи частина ланки логістичної системи логістичної підсистеми.
Ефективність логістичної системи — це група показників, що характеризують якість роботи при заданому рівні логістичних витрат.
Kanban-комплексна система організації виробництва, що втілює в життя принципи загальної теорії систем, відповідно до яких фірма трактується як організаційна єдність. Система забезпечує оперативне регулювання кількості виробленої продукції на кожній стадії потокового виробництва.
Sic-техніка управління запасами, що використовує статистичні методи для моделювання попиту і часу поповнення товарних запасів (для виробничих компаній — з урахуванням часу виготовлення).
Workflow-програмне забезпечення для опису, проектування, управління та контролю бізнес-процесів.

Зниження собівартості пасажирських перевезень являє собою основний, головний фактор підвищення економічної ефективності роботи підприємств пасажирського транспорту. На всіх видах транспорту зниження собівартості перевізного процесу може бути досягнуто за рахунок використання як екстенсивних, так і інтенсивних факторів. Екстенсивні фактори підвищують якість обслуговування пасажирів, але вимагають додаткових капітальних вкладень і експлуатаційних витрат. Найважливішим екстенсивним фактором підвищення економічності всіх видів пасажирського транспорту є постійне оснащення його новими видами рухомого складу-багатомісними швидкісними пасажирськими поїздами, літаками з турбореактивними двигунами; новими марками вагонів, автобусів та ін широке впровадження їх в експлуатацію призводить до понижениюсебестоимости перевезень, створює базу для подальшого зниження тарифів на перевезення. Однак ця група факторів не завжди дає найбільший економічний ефект. Оновлення парку має супроводжуватися його більш інтенсивним використанням. До інтенсивних факторів зниження собівартості пасажирських перевезень можна віднести наступні.}}

Вплив на собівартість пасажирських перевезень надають фактори, які але відношенню до транспортного підприємства можна розглядати як зовнішні і внутрішні.

Зовнішні фактори, як правило, не залежать від діяльності підприємств. Але на деякі з них в ході виконання виробничого процесу можна впливати або безпосередньо, або побічно. До таких факторів відносяться:

 • ? структура парку рухомого складу;
 • ? ціни на матеріально-енергетичні ресурси;
 • ? стан дорожньої мережі;
 • ? сезонність перевезень;
 • ? розвиток виробничо-технічної бази;
 • ? розміщення продуктивних сил;
 • ? матеріально-технічне забезпечення.

Для приведення структури парку рухомого складу у відповідність умовам перевезень рухомий склад повинен розподілятися таким чином, щоб забезпечити його ефективну роботу на маршрутній мережі.

Розвиток дорожньої мережі на міських і міжміських перевезеннях має бути погоджено з транспортними органами з урахуванням маршрутів масових перевезень пасажирів.

Вплив сезонності пасажирських перевезень може бути згладжено шляхом складання раціонального розкладу, виділення додаткового рухомого складу на лінії, організації додаткових рейсів.

Капітальні вкладення в розвиток виробничо-технічної бази повинні раціонально розподілятися між видами пасажирського транспорту на основі аналізу пасажиропотоків з урахуванням перспективних напрямків розвитку різних видів транспорту.

Вплив матеріально-технічного забезпечення на рівень собівартості може бути нівельовано завдяки організації обліку та контролю за ліквідацією зайвих і наднормативних запасів матеріальних ресурсів.

Внутрішні фактори, що визначають рівень собівартості перевезень, безпосередньо пов’язані з діяльністю підприємства. До них відносяться наступні.

 • 1. Рівень організації виробництва. Зниження собівартості пов’язано з освоєнням передових методів організації транспортних процесів, вдосконаленням технології то і тр, використанням сучасних форм і методів обслуговування пасажирів на вокзалах і в дорозі прямування. Застосування і розвиток раціональних технологій то-1, то-2 і тр рухомого складу значно підвищує коефіцієнт технічної готовності парку, що забезпечує збільшення обсягів перевезень і зниження їх собівартості.
 • 2. Поліпшення техніко-експлуатаційних показників роботи. Ефективна робота рухомого складу при виконанні пасажирських перевезень залежить від наступних техніко-експлуатаційних показників:
  • ? нассажіровместімості рухомого складу;
  • ? коефіцієнтів використання нассажіровместімості, пробігу, випуску на лінію;
  • ? тривалості перебування в наряді (для міського транспорту);
  • ? технічної швидкості і часу простою на зупинках і в кінцевих пунктах маршруту.

Поліпшення кожного з цих показників значно, але по-різному впливає на зниження собівартості перевезень.

Так, зниження собівартості перевезень в результаті підвищення коефіцієнта використання пробігу досягається застосуванням в практичній діяльності автоматизованих підсистем управління перевізним процесом, раціональним складанням розкладу, розрахунками графіка руху рухомого складу та інтервалу, а також чітким диспетчерським керівництвом перевізним процесом.

Підвищення коефіцієнта випуску автобусів на лінію і зниження собівартості забезпечуються чіткою роботою технічної служби з підтримки рухомого складу в справному стані, служби експлуатації з вивчення пасажиропотоків, оперативного планування.

Збільшення перебування рухомого складу на лінії досягається шляхом підвищення змінності їх роботи, поліпшення технічного ремонту та обслуговування рухомого складу.

Скорочення часу простою рухомого складу забезпечує виконання додаткових обсягів перевезень.

Підвищення швидкості руху транспортних засобів забезпечує економію часу пасажира в дорозі прямування.

 • 3. Організація купа. Одним з важливих шляхів зниження собівартості перевезень є підвищення продуктивності праці більш високими темпами, ніж зростає заробітна плата. Це досягається шляхом поширення передових методів організації праці, підвищенням ролі моральної і матеріальної зацікавленості працівників основного виробництва, механізації та автоматизації трудомістких процесів.
 • 4. Удосконалення процесів управління. В результаті зменшення частки умовно-постійних витрат, що припадає на 10 пас.- км, собівартість перевезення пасажирів знижується.

Першорядне значення тому має скорочення управлінських витрат шляхом усунення багатоступеневої в управлінні, усунення дублювання одних і тих же функцій в структурних підрозділах апарату управління, впровадження автоматизованих систем управління всіма видами діяльності підприємств пасажирського транспорту.

5. Режим економії. Режим економії включає в себе систему технічних, економічних, організаційних і виховних заходів, спрямованих на заощадження і раціональне використання матеріальних, включаючи паливно-енергетичні, і грошових ресурсів.

Собівартість перевезень багато в чому визначається витратами по рухомому складу, так як від нього залежать витрата палива, мастильних матеріалів, розмір амортизаційних відрахувань та інші статті витрат.

Одним з джерел зниження витрати палива на одиницю транспортної роботи є підвищення коефіцієнта корисності використання рухомого складу за часом і пробігу. Зниження собівартості перевезеньДосягається як шляхом зменшення витрат на паливо, шини, ремонт, гак і за рахунок підвищення продуктивності кожної одиниці рухомого складу.

 • більш повне використання продуктивності рухомого складу але часу і пробігів. 2. Підвищення продуктивності праці на ремонтних роботах. 3. Подовження амортизаційних і міжремонтних термінів роботи рухомого складу на основі високоякісного ремонту і грамотної його експлуатації. 4. Економію палива і мастильних матеріалів. 5. Максимальне скорочення непродуктивних пробігів і простоїв рухомого складу. 6. Скорочення адміністративно-управлінських витрат.

Підвищення логістичних компетенцій-одне з першочергових завдань для суб’єктів середнього і великого бізнесу, а також для муніципальних і державних структур. Оптимізована транспортна система дозволяє знизити витрати на виробництво і реалізацію продукції, збільшити ефективність роботи персоналу.

Основні завдання транспортної оптимізації

Основне завдання, яке стоїть перед менеджерами організації в даному аспекті, це зниження витрат на перевезення без втрати їх якості. Про планування логістичних процесів було розказано в окремій статті. Розглянемо основні типи витрат, характерних для процесу перевезення сировини, готового товару або персоналу:

 1. витрати на навантаження / розвантаження, а також доставку товару в торгову точку.
 2. витрати на експлуатацію, поточний і капітальний ремонт тз.
 3. паливні витрати.
 4. оплата праці водіїв, механіків, експедиторів.
 5. сплата податків, мит, митних зборів.
 6. витрати на проїзд по платних автошляхах.

Оптимізація транспортної роботи необхідна при неконтрольованому зростанні описаних витрат. Процес оптимізації транспортних витрат на підприємстві починається з аналізу поточної логістичної стратегії та збору рекомендацій щодо її корекції.

Аналізу піддаються такі аспекти транспортної системи підприємства:

 • спосіб переміщення вантажів;
 • вибір типу транспортного засобу і його конкретної моделі;
 • підбір компанії-перевізника та інших логістичних посередників;
 • схема розташування складських терміналів компанії.

Корекція поточної логістичної стратегії дозволить виробити ефективний методологічний апарат для оптимізації роботи транспорту. Для ефективних змін логістичний відділ повинен виробити «дорожню карту» і узгодити її з керівництвом і фінансовим підрозділом.

Пріоритетні завдання, які повинні бути вирішені в ході оптимізації процесів транспорту:

 • розвиток мтб підприємства. Основний упор потрібно робити на максимальну автоматизацію трудомісткої роботи;
 • своєчасне оновлення та капітальне обслуговування парку транспортних засобів;
 • впровадження автоматизованих логістичних систем, здатних надавати зведені дані про всі перевезення за необхідний період. І також система повинна надавати деталізацію по кожній окремій поїздці.

В рамках «оздоровлення» логістичного напрямку підприємства потрібно дотримуватися таких заходів, які не позначаться на безпеці вантажу або пасажирів, дотриманні часу прибуття-відбуття, збільшенні часу простою на етапі навантаження/розвантаження.

Як оптимізувати транспортну роботу підприємства

Існує три основних напрямки, нововведення в яких забезпечать зниження витрат на перевезення вантажів і пасажирів:

 1. вибір оптимальних тз: експлуатаційні характеристики транспортного засобу формують рівень витрат на транспорт. Важливо, щоб в парку компанії були негабаритні моделі для перевезень в межах населеного пункту;
 2. підбір оптимально розташованих розвантажувально-навантажувальних пунктів: склади потрібно аналізувати не тільки за рівнем зручності під’їзду/навантаження, а й за ступенем віддаленості постачальників;
 3. аналіз доцільності володіння власним парком тз: цей аспект актуальний для суб’єктів малого бізнесу. Логістичний підрозділ повинен зіставити витрати на володіння власним парком з розцінками на послуги транспортних фірм.

Після аналізу пріоритетних напрямків логістики підприємства потрібно ініціювати розробку плану оптимізації транспортних витрат на підприємстві. Цей план має, як правило, загальну конфігурацію незалежно від типу підприємства:

 1. постановка завдання перед групою менеджерів логістичного відділу;
 2. координація міжвідомчої роботи, видання директив і регламентів, що регулюють взаємодію між підрозділами;
 3. впровадження єдиних показників ефективності роботи для відділів, пов’язаних з логістикою;
 4. залучення топ-менеджменту для ефективної комунікації між відділами та формування звітної документації;
 5. делегування повноважень, призначення групи працівників, що відповідають за досягнення планових показників.

Після того як дані управлінські рішення будуть реалізовані, потрібно обрати ефективну методику оптимізації управління транспортними системами.

&1&

Основні методи зниження транспортних витрат

У сучасному логістичному менеджменті розроблена методологічна база, що дозволяє знизити витрати на транспортування вантажів і пасажирів. Рішення в рамках даних методів приймаються на основі математичного моделювання. Це можуть бути алгоритми для комп’ютерних розрахунків або евристичні моделі.

Наприклад, широко використовуються такі методи оптимізації транспортних процесів:

 1. «метод північно-західного кута»: використовується для вирішення виключно транспортних завдань. Транспортна таблиця перебирається від самого лівого стовпця верхнього рядка. У таблицю вписуються максимальні значення, при яких не будуть перевищені можливості постачальника і потреби покупця. Описуваний метод не бере до уваги такий ключовий фактор, як вартість доставки;
 2. «метод фогеля»: за цим методом для кожного стовпця тт(транспортної таблиці) потрібно обчислити різницю між двома найменшими тарифами;
 3. метод мінімальних витрат: логіст записує відвантаження в ті осередки, які має найменший тариф на перевезення.

Дані методи реалізовані в рамках crm-системи » 1с: підприємство». Розрахунок транспортних завдань можна вести в автоматичному режимі, активуючи різні підстроювання в програмній оболонці.

Також для зниження витрат можна використовувати «польові методи», такі як «спосіб комівояжера», що складається в побудові такого маршруту, при якому можна мінімум 1 раз пройти по території потрібних міст, а потім повернутися в точку відправлення. «метод комівояжера» дозволяє моделювати маршрут так, щоб водій не робив «гаків» або без потреби не проїжджав по одній локації кілька разів.

Використання автоматизованих логістичних систем

Підприємство з розвиненим логістичним напрямком у своїй діяльності зобов’язане використовувати програмні рішення, які допоможуть відстежувати інформацію про перевезення і формувати на її основі бази даних з можливістю вивантаження exel або інші програми.

Таке пз повинно мати наступний функціонал:

 • обробка заявок на перевезення;
 • підбір транспортного засобу з урахуванням характеристик вантажу;
 • формування ттн, іншої супровідної документації;
 • розрахунок вартості перевезення.

Автоматизовані системи повинні складатися не тільки з програмного забезпечення, але і трекерів, які передають поточне положення автомобіля, дані про витрату палива, часу в дорозі, дотриманні режиму праці і відпочинку.

Оптимізація транспортного відділу підприємства-найважливіше завдання корпоративного менеджменту, так як від цього напрямку залежить комунікація з постачальниками, партнерами і кінцевими споживачами. Не можна дотримуватися одного аспекту вдосконалення перевезень-потрібно вводити інновації комплексно. Сучасне пз дозволяє нівелювати частку людської участі в моделюванні перевезень, тому менеджмент повинен бути задіяний в оновленні мтб підприємства, формуванні звітності та розробці пропозицій щодо подальшого вдосконалення логістики.